تاريخ : شنبه نوزدهم اسفند ۱۳۹۱ | 11:1 | نویسنده : ali
خانم ها تابع احساسات واقایان تابع عقل اند ،بسیار دیده شده که خانم هااز لحاظ هوش نه فقط با مردان برابری میکنند ،بلکه گاهی ذر این زمینه از انها برترند ، نقطه ی ضعف خانم ها فقط احساسات شدید آنهاست.مردان همیشه عملی تر فکر می کنند ،بهتر قضاوت وهدایت می کنند وسازمان دهنده ترندپس برتری مردان بر زنان،بعنوان یک امتیاز وارزش ،به تفاوتهای جسمی وروحی وکارکردهای اخنصاصی زن ومرد بستگی ندارد ،بلکه بر اساس ایمان وعمل که جامع آنها تقواست مشخص می شود وطراح آن طبیعت است.ومقاومت خانم ها در مقابل این واقعیت بی فایده است.خانم هاچون احساسی تر از آقایان هستند این حقیقت را قبول کنند که در زندگی خود به نظارت آقایان خود احتیاج دارند...کارهائی که به فکر مداوم احتیاج دارد زن را کسل می کند....

دکتر« الکسس کارل»

ضمن عمیق شمردن اختلافات افرینش زن ومرد گوید:

به علت عدم توجه به این نکته ی ومهم است که طرفداران نهضت زن ،فکر می کنند که هر دو جنس می توانند یک قسم تعلیم وتربیت یابندومشاغل ومسولیتهای یکسانی به عهده گیرند.....زنان باید به بسط مواهب طبیعی خود درجهت وسرشت خاص خویش بدون تقلید کور کورانه از مردان بکوشند .وظیفه انان در راه تکامل بشریت ،خیلی بزرگتر از مردهاست ونبایستی آن را سرسری بگیرند ورها سازند...

تحلیل مختصری از این قضیه زن ومرد

انسان یک حس خاصی در طلب منفت بسوی خویش دارد وبر این اساس هرکس این دوموجود (زن-مرد)را از دیدگاه دریچه وزاویه دید خود تجزیه وتحلیل می کند ودر این مسیر بعضی دچار افراط شده وبه فیمینیست دچار گشته اند وانسان را خلاصه شده در زن می داند وسر منشأهستی وخلقت را در زن خلاصه می کنند وبه زبان عامیانه به زن سالاری تمام عیار روی می اورند واصرار دارد باید زن در همه عرصه ها حضور جدی وپررنگ تر از مردداشته باشد وپابه پای مردان وحتی جلوتراز مردان به فعالیت ورقابت وریاست و....بپردازند.

 نهضت فمینیستی که اکنون در جهان در حال توسعه هست کمرهمت به باز نشسته کردن مردان وجایگزین کردن زنان بسته اند.نمونه اش به ریاست جمهوری وصدر اعظمی ودبیرکلی  (مثلا اتحادیه اروپاو....)رسیدن یا رساندن خانم هاست .ونبایددر این میان وجود لابی یهودی صهیونیستی را نادیده گرفت چرا که صهیونیستها برای تسلط بر جهان از هر ابزاری ولو مسائل جنسی(مخصوصا از زن بعنوان یک ابزار نه یک ارزش وهویت قابل احترام ) وغیره بهره می گیرند وهرچندتعداد این گونه افراد(زنان)در پست های کلیدی بیشتر باشد راه تسلط بر منابع جهان برای چپاولگران آسانتر خواهد بودودر این بین حرف فرقه ضالّه مضّله بهائیان که دم از تساوی بین حقوق زنان ومردان می زنند بیشتر هویدا می شودومرکزشان در "عکا "از شهر های اسرائیل است . پس تشویق بسوی سپردن مدیریت جهان بدست زنان بدون پشتوانه نیست وافرادی از روی عمد این حرکت را ساماندهی کرده اند تا از احساسات قوی زنان بهره لازم را ببرندواین یعنی با پنبه سر بریدن.

در مقابل این گروه افراطی گروه افراطی دیگری به نفی مطلق حضور زنان در همه عرصه ها می پردازند وبه نوعی استعمار زنان را قائل گشته اند وتمام توانائی های زنان را انکار ودر حقیقت زن را نوعی برده ونوکر وخادمه  مردان می پندارند وتا حد غیر انسان بودن او پیش می روند این گروه در کشورهای بعضا اسلامی مثل عربستان وکشورهای حوزه خلیج فارس وشیخ نشینها رایج بوده وطالبان والقاعده از این گونه تفکرات پیروی وتبعیت می کنند تا جائیکه حق رأی ورانندگی وسواد اموختن و...را از زنان دریغ می دارند.درکشورهای دیگر مثلا در هند یک قبیله ای است که مراسمی دارند تحت عنوان بیوه سوزی که در آن مراسم زن را بعد اینکه شوهرش از دنیا رفت به اتش می کشند ومی سوزانند یعنی زن بدون حضور مرد در دنیا ارزش ماندن ندارد وباید بسوزد .واین عین توحّش است وقساوت قلبها.

نه آن فمینیست ها ونه این مردسالاران مرد نما(اشباه الرجال.ولارجال) هیچ کدام حقیقت را در مورد زن نفهمیده اند و روی احساس وهوا وهوس در این وادی گمراه افتاده وبیراهه پیموده اند
برچسب‌ها: الکسس کارل, زن, کلیور السون, ریک, پروفسور

  • الکسا
  • رست موبایل